TFG

Traballos Fin de Grado (TFG)

No apartado de Normativas de centro tamén están dispoñibles o regulamento de TFG da Uvigo e o propio do centro. No regulamento de centro recóllense todos os aspectos relacionados co proceso de realización do TFG, desde a asignación ou adxudicación de TFG ata a defensa do mesmo: tipoloxía dos traballos,  as normas de estilo, as portadas, os criterios para a asignación del TFG, así como os criterios a ter en conta para a súa avaliación. Os membros dos Tribunais de avaliación de TFG apróbanse na Xunta de centro e, en cada prazo de defensa, publicase a composición dos mesmos xunto co alumnado a avaliar, a data e o lugar de defensa. Existen 4 prazos de solicitude e defensa do TFG e publícanse as correspondentes datas. Posteriormente aparecen os calendarios correspondentes ao primeiro e segundo período de docencia na Uvigo, xa que o TFG no noso título conta con 30 horas de titorías en grupo do alumnado.

No apartado de areas e liñas temáticas ofertadas pola escola aparecen as temáticas, o profesorado que ás ofertan e o número de alumnos/as que, en cada curso académico, vai titorizar cada profesor/a, aparecen tamén outras opcións para o alumnado que se matricula por primeira vez para a convocatoria fin de carreira sen asignación anterior de TFG e para o alumnado que desexe cambiar o seu TFG nun novo curso académico.

Nos documentos e anexos, atópanse os modelos de solicitude da proposta e liñas temática, a aceptación polo titor/a do traballo, a estrutura dependendo da tipoloxía de traballo elixida, o modelo guía para informe de avaliación do titor no proceso do estudante, o modelo de informe do Presidente do tribunal no caso de cualificación suspenso, o modelo de acta da avaliación do TFG en formato papel e as instrucións en caso de reclamación da nota do TFG.

Utilizase a plataforma de Teledocencia Faitic para facilitarlle apoio académico ao alumando e para outras cuestión organizativas.

TFG 2014/2015