Aviso legal

PRIMEIRA

Os dereitos de propiedade intelectual da web "www.enfermeria.depo.es" correspóndenlle en exclusiva á Deputación de Pontevedra. A utilización por terceiros só poderá producirse previa autorización, citando a súa orixe e propiedade. Calquera utilización á marxe do exposto, incluíndo os fins comerciais ou de calquera outra maneira inadecuados, infrinxen os dereitos de propiedade intelectual. O acceso e utilización da web é responsabilidade única do usuario.

SEGUNDA

A información contida na web ten carácter orientativo e non vinculante, susceptible de modificacións en calquera momento e, en calquera caso, non prevalente nin preponderante sobre os trámites e os prazos contidos en calquera norma de procedemento ou de calquera outra natureza, das publicacións preceptivas ou facultativas que se deban levar a cabo no DOCE, BOE/BOE, DOG, BOP e outros nin do disposto no R. d. 208/96 no que se regulan os servizos de información administrativa.

TERCEIRA

O tratamento de datos de carácter persoal queda sometido á Lei orgánica 15/1999 e ó Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, que desenvolve o regulamento da citada lei.

CUARTA

As ligazóns ás "web" de terceiros ("links") non lle xeran responsabilidade ningunha á Deputación de Pontevedra.

QUINTA

A Deputación advirte que o envío de correo masivo ou non solicitado ("SPAM") dirixido ás contas de correo electrónico utilizadas na web dará lugar á esixencia da oportuna responsabilidade ó remitente.