Información sobre servizos e infraestruturas do centro

INFRAESTRUCTURAS E SERVIZOS

A Escola Universitaria de Enfermería de Pontevedra, para satisfacer as novas necesidades que leva a adaptación ao Espazo Europeo Superior e polo tanto a impartición da docencia da nova titulación de Grao en Enfermería, realizou importantes modificacións que afectan tanto a área estrutural como a unha moi importante investimento en recursos  materiais.

 

 

TIPOLOXÍA DE ESPAZOS E DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAXE

 

DESCRICIÓN XENÉRICA

USO HABITUAL

CAPACIDADE

AULA I

Espazos dotados de medios tecnolóxicos específicos e medios docentes: computador, canón multimedia, encerado, retroproyector, vídeo, DVD, wifi

Clases maxistrais a grupos grandes, exames e outras probas escritas e orais. Conferencias, proxeccións, seminarios, traballos en grupos.

70 alumnos/as

AULA II

Espazos dotados de medios tecnolóxicos específicos e medios docentes: Canón multimedia, computador, retroproyector, encerado, vídeo, DVD, Conexión a internet, wifi 

Clases maxistrais a grupos grandes, exames e outras probas escritas e orais. Conferencias, proxeccións, seminarios, traballos en grupos.

70 alumnos/as

AULA III

Espazos dotados de medios tecnolóxicos específicos e medios docentes: Canón multimedia, computador, retroproyector, encerado, vídeo, DVD, conexión a internet. wifi    

Clases maxistrais a grupos grandes, exames e outras probas escritas e orais. Conferencias, proxeccións, seminarios, traballos en grupos.

54 alumnos/as

AULA IV

Espazos dotados de medios tecnolóxicos específicos e medios docentes: Canón multimedia, computador, retroproyector, encerado, vídeo, DVD, Conexión a internet. wifi 

Clases maxistrais a grupos grandes, exames e outras probas escritas e orais. Conferencias, proxeccións, seminarios, traballos en grupos.

50 alumnos/as

4 AULAS SEMINARIOS

Dotada de mesa e cadeiras, medios tecnolóxicos, computador, canón. wifi

 Seminarios, traballos

pequenos grupos, titorías   

              2.- 30 m2

              1.- 25 m2

              1.- 20-25 m2

BIBLIOTECA I

ugar de localización dos fondos bibliográficos (volumes formato electrónico e formato papel; revistas formato electrónico e papel)

Dispón de computadores e conexión a Internet.

Bases de datos biomédicos e de enfermería.

Consulta de fondos, lectura, estudo, procura  bibliográfica, elaboración de traballos.

Tamén teñen acceso á biblioteca do Hospital de Montecelo.

Espazo compartido co Complexo hospitalario.  

300 m2

 

BIBLIOTECA II-

SALA DE ESTUDO

Lugar de localización dos fondos bibliográficos (volumes formato electrónico e formato papel; revistas formato electrónico e papel?) propia da EUE. wifi  

Consulta de fondos, lectura, estudo, procura  bibliográfica, elaboración de traballos?.

Teñen acceso ademais á biblioteca central do Campus de Pontevedra da Universidade de Vigo,

30 m2

SALA DE XUNTAS E TITORÍAS

Titorías, reunións do equipo docente.

21 m2

4 DESPACHOS TITORÍA

Espazo dotado de mobiliarios, cadeiras, etc. dous computadores con conexión a Internet. . wifi        

Titorías, traballos grupos pequenos, procura bibliográfica e Titorías  individuais.

 2/ 15 m2

2/ 12m 2

SECRETARÍA DE ALUMNADO:

Dotada de medios tecnolóxicos, mobiliario, cadeiras, 4 puntos informático. wifi        

Punto de información, matriculas, validacións, etc.

44 m2

SERVICIO DE REPROGRAFÍA

El centro dispón de servizo de reprografía atendido por conserxería

6 m2

 

CONSERXERÍA

Espazo provisto de cadeira, andel e fotocopiadora, situado na planta baixa, na entrada á Escola, ao que se accede a través dun  HALL de 54  m2, compartido co Hospital.   

 

Conserxería e reprografía

5 m2

DENOMINACIÓN DO ESPAZO E DOTACIÓN (número de espazos do tipo descrito e dotación de cada un)

MATERIAS ESPECIALMENTE VINCULADAS

1 Aula informática dO Complexo hospitalario, electrificada E con ordenadores nos seus 14 postos  

Estatística e TIC: programas estatísticos e aplicacións informáticas no sergas.

Fundamentos de enfermería: GACELA

Aceso virtual a Bibliosaúde

Prácticas Clínicas. Manexo de aplicacións

1 Laboratorio de simulación práctica con dotación especial

Enfermería Clínica III e Enfermería de emerxencia e catástrofes:

2 Vestiarios con ducha

Prácticas Clínicas

Biblioteca virtual

TIC - Metodoloxía de investigación e TFG

1 Salón de actos

Salón de actos 94 asentos: un dos salóns de actos do complexo hospitalario

 

ESPACIOS COMUNES no vinculados exclusivamente a los dedicados a la docencia son:

 

 

ESPACIOS COMUNES

 

 

 

HALL, planta baixa  compartido col Hospital.

74 m2.

HALL, 4º planta 

54 m2

PASILLOS 4ª planta 

55,5 m2

HALL  5ª planta

15 m2

PASILLOS 5ª planta

34 m2.

ASCENSORES: 4

3c/ 12 personas

1c/ 6 personas

ASEOS

4ª planta:

5 aseos, cun total 17 puntos sanitarios e lavabos, situados na planta 4ª

60 m2.

ASEOS

5ª planta:

Dotados de taquillas individuais para os alumnos, dous deles dotados de 5 sanitarios e  3 duchas

54 m2,

1 ALMACÉN

Utilizado para almacenaxe de mobiliario non usado habitualmente

17 m2

1 CUARTO LIMPIEZA

Espazo de 8 m2, destinado a almacén de produtos e utensilios de limpeza

4 m2

SERVICIO DE CAFETERIA Y COMEDOR

O Hospital dispón de servizo de cafetería e comedor que os alumnos, profesores e resto de persoal utilizan nas mesmas condicións que o resto do  persoal do Complexo Hospitalario. O centro dispón dun espazo habilitado para os estudantes que traen a súa comida desde domicilio e autoservizo de máquinas de bebidas quentes, frías, etc..

 

 

ÁREA ESTRUCTURAL:

Redistribuíronse os espazos para a docencia a medida que se incorporaban novos cursos  xa que a  titulación de grao leva un curso académico máis:

 • Creouse unha nova aula docente con capacidade para 55 alumnos, dotada de dous sistemas de proxección simultáneos cos correspondentes equipos informáticos, canóns e pantallas. Tamén se dotou, a todos os postos desta aula, de acceso á rede eléctrica para a utilización de PC de acceso á rede Wi-fi.
 • Tamén cumprindo coas esixencias para a implantación do Grao adaptouse unha aula para titorías e/ou seminarios, con capacidade para 30 alumnos.
 • Procedeuse á división  dun dos espazos dedicados a Aula de Prácticas Clínicas, creando dúas aulas e dotándoas do material necesario.
 • Reorganización e traslado da Secretaría á entrada da E.U. E e creación dun novo despacho para a Xefatura de Negociado.
 • Reorganización Aula Informática compartida con Complexo Hospitalario, dotada de 14 postos cos programas informáticos de atención sanitaria.

RECURSOS MATERIAIS:

 • Adquiríronse simuladores sanitarios, un de altas prestacións e outros dous electrónicos, ademais de brazos para prácticas de canalización de vías venosa e arterial, tanto de home, muller e neno. Tamén catro torsos para R.C.P.  Básica de adulto e outros catro de bebé e un simulador de R.C.P. avanzada de adulto e outro de neno.
 • Material informático, ordenadores para aulas, seminarios e biblioteca. Seis impresoras, dous en cor e catro en branco e negro, dous aparellos multifunción, (fotocopiadora, fax, scanner, impresora).
 • Rede Wi-fi en toda a Escola.
 • Biblioteca: Adquisición de libros e publicacións periódicas de enfermería, tanto en soporte papel como electrónico. Accesobibliotecas virtuais e bases de datos especializadas. Todo iso garante o coñecemento e uso das T.I.C.S por parte do alumnado.
 • Páxina web: http://www.enfermeria.depo.es/
 • Mobiliario: dotación de mobiliario para nova aula docente con 55 postos e aula de prácticas nova, mesas, cadeiras, carriños material sanitario e armarios para custodia de novos simuladores e mobiliario para arquivo e atención ao público en novas dependencias de Secretaría.